Główna » Formalności pracy w Holandii

Formalności pracy w Holandii


Kto ma szanse na pracę?
W Holandii nadal obowiązuje dwuletni okres przejściowy (do maja 2007r.). Jeśli jesteśmy zainteresowani pracą w tym kraju, musimy wystąpić o zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt (jeśli chcemy pozostać dłużej niż trzy miesiące). Pierwszym krokiem jest wystąpienie o pozwolenie na pobyt czasowy (MW). Musimy to zrobić przed przyjazdem do Holandii, w ambasadzie lub konsulacie w Polsce. Wydanie MW kosztuje 50 euro. Po przyjeździe do Holandii powinniśmy wystąpić o pozwolenie na osiedlenie się. Warunkiem jego uzyskania jest m.in. przedstawienie realnych perspektyw zatrudnienia i oświadczenie o niekaralności. Decyzję podejmuje Urząd Imigracji i Naturalizacji, a koszt ważnego przez rok pozwolenia wynosi 430 euro. O zezwolenie na pracę występuje natomiast pracodawca. Cała procedura może trwać do pięciu tygodni, a poprzedzona musi być m.in. staraniami pracodawcy o zatrudnienie na dane stanowisko obywatela Holandii lub innego kraju „starej” UE.

Przez okres 2 lat od wstąpienia Polski do UE w mocy pozostaje system pozwoleń na pracę oraz tryb sektorowej liberalizacji dostępu do rynku pracy.

Przed podjęciem pracy w Holandii konieczne jest uzyskanie pozwolenia na pracę. Zezwolenia wydaje Urząd ds. Pracy i Zatrudnienia „Centrum voorWerk en Inkomen” (CWI).

Osobą uprawnioną do składania wniosków do CWI o wydanie pozwolenia na pracę dla określonego pracownika jest przyszły pracodawca. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy o pracę. Wszelkie dokumenty muszą być wystawione w języku niderlandzkim lub angielskim lub przetłumaczone na któryś z powyższych języków.

Zezwolenie na pracę

Udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca uzależnione jest m.in. od warunków zatrudnienia i sytuacji na rynku pracy. Pracodawca musi wykazać, że przez co najmniej 6 tygodni bezskutecznie poszukiwał pracownika lokalnego lub z innego „starego” państwa członkowskiego UE za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia i systemu EURES. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pracę podejmowana jest w czasie do 5 tygodni od złożenia wniosku. Całość procedury uzyskiwania zezwolenia (wraz ze zgłoszeniem wakatu) trwa minimalnie ok. 3 miesięcy.

Wystawione przez urząd pracy pozwolenie na pracę jest imienne, wystawione na konkretny okres, na konkretną posadę i jest przekazywane pracodawcy. Chcąc zmienić pracodawcę, należy ponownie ubiegać się o pozwolenie na pracę. Po przyjeździe do Holandii pracobiorca musi się zgłosić do Policji do spraw Cudzoziemców w ciągu trzech dni w celu zgłoszenia zameldowania. Nie ma obowiązku posiadania karty pobytu, ale zaleca się wystąpić o nią do „Afdeling Burgezaken” (wydział spraw osobowych) w danym urzędzie gminnym. Mimo braku wymogu posiadania pozwolenia na pobyt, banki, pracodawcy i firmy telefoniczne często jednak wymagają tego dokumentu przed zawarciem umowy. Obowiązkowe jest posiadanie ważnego dowodu osobistego.

Osoby chcące starać się o pozwolenie na pobyt muszą przedstawić ważny paszport, kontrakt o pracę lub deklarację pracodawcy określającą okres zatrudnienia, wynagrodzenie i godzinowy wymiar pracy. Rodzaj pozwolenia na pobyt jest uzależniony od czasu zatrudnienia.

Przed podjęciem pracy należy ubiegać się w holenderskim urzędzie podatkowym o specjalny numer ubezpieczeniowy (tzw. SOFI). Do otrzymania numeru potrzebny jest jedynie paszport lub ID, w rubryki z adresem wpisujemy adres w Holandii.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 7.1/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +2 (from 6 votes)
Formalności pracy w Holandii, 7.1 out of 10 based on 7 ratings
  Copyright ©2024 Praca w Holandii 2019, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress